THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Các tổ chức hành nghề luật sư

Thực hiện Thông báo số 04/TB-HĐKT ngày 05/11/2014 của Hội đồng kiểm tra kết quả TSHNLS khu vực phía Bắc về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc lần thứ 2 năm 2014. Văn phòng Đoàn xin gửi Thông báo đến các Tổ chức hành nghề luật sư (kèm theo bản phụ lục ở file đính kèm). Đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư thông báo cho người tập sự hành nghề luật sư tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư biết để thực hiện.

Trân trọng.

 
-- 
DOAN LUAT SU THANH PHO HA NOI
Trụ sở: Tang 9 Cung Tri Thuc,duong Tran Thai Tong, Cau Giay, Ha Noi
Điện thoại: 04.37 624 706 - 04.37 624 707 
Fax:  04.37 624 708
Email: doanluatsuhn@gmail.com
Website: http://luatsuhanoi.vn

 
Ph lục kèm theo: